Hoofdsponsoren

ah

elpress

© Gennep Atletiek (S.V. Vitesse '08)
Alle rechten voorbehouden.

Gennep Atletiek

Contributie 2022 / 2023 SV Vitesse ´08

Beste leden,

Binnenkort starten wij weer met de inning van jullie contributies voor het seizoen 2022 / 2023.
De eerste termijn innen wij steeds bij het begin van het nieuwe seizoen en de tweede termijn begin
2023. Helaas zullen de nieuwe contributiebedragen voor het komend jaar voor alle leden hoger
uitvallen dan over het afgelopen seizoen.

-Algemene stijging:
Zoals elk jaar passen wij een prijsindexatie toe om in de pas te blijven met de algemene jaarlijkse
kostenstijgingen. Deze indexering bedroeg 2,7 % over 2021 (bron: CBS Statistiek - CPI2021).

-Afdeling Voetbal:
De contributies voor de afdeling Voetbal worden daarnaast verhoogd met een extra bedrag nu we
geconfronteerd worden met een extreme stijging van de energiekosten.
Bovendien heeft afdeling Voetbal voor het tweede jaar op rij verlies geleden en is er dus geen ruimte
om grote kostenstijgingen uit de huidige contributiegelden op te vangen
De contributie wordt daarom éénmalig met € 10,= per half jaar verhoogd. Volgend jaar moet
bekeken worden of door energiebesparing en een zuinig beleid deze verhoging éénmalig kan blijven.

-Afdeling Atletiek:
De contributies van de afdeling Atletiek worden voor het seizoen 2022/2023 uitsluitend verhoogd
met de algemene 2,7% prijscompensatie.
Een aanvullende contributieverhoging is voor Atletiek niet nodig omdat de afgelopen jaren vrijwel
steeds een positief resultaat behaald werd en zij reeds over ruim voldoende reserves beschikt.
Afdeling Atletiek verbruikt bovendien relatief weinig energie, zodat haar aandeel in de sterk stijgende
energielasten volledig gedekt kan worden uit de huidige contributies.

Beide bestuursvoorstellen zijn in de Algemene Leden Vergadering van 20 april 2022 goedgekeurd.

Namens het bestuur van SV Vitesse’08
Frans Vos (penningmeester)