Gennep Atletiek

Algemene Ledenvergadering SV Vitesse'08

Agenda  Algemene Ledenvergadering SV Vitesse ’08

         woensdag 19 juni 2019 om 20.00 uur

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Notulen ALV 13-12-2017
 4. Jaarverslagen diverse afdelingen
 5. Verdeelsleutel voetbal en atletiek
 6. Financiëel verslag
 7. Kas en controle commissie
 8. Vaststelling contributie
 9. Bestuursverkiezing
  Aftredend en herkiesbaar: Peter van As
  Aftredend en herkiesbaar: Ton van Rijswijk (budgethouder afdeling atletiek)
 10. Rondvraag